แจ้งปิดปรับปรุง Server Intranet

ด้วยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จะทำการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Intranet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในระหว่างวัน ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. – 01.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเข้า http://intra.med.cmu.ac.th ได้ โดยสามารถเข้าใช้งาน http://172.17.8.200 แทนในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 36320, 35570