งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์ ประจำปี 2566

ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ (OD) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ เรื่อง “PMS: Performance Coaching & IDP” เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากรตอบสนองแผนกลยุทธ์”  ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่