ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม  ชัยมงคล ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าอาวุโสผู้มีเกียรติ ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางด้านวิชาการ การงาน และการดำรงชีวิตเป็นปูชนียบุคคล เป็นที่เคารพยกย่อง นับถือเป็นบุคคลตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์