พญ.ฝ้ายคำ ศรีทิภัณฑ์ (แพทย์ใช้ทุน) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย (Poster Presentation)
ในงานประชุม 32nd Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2023)
February 15-19, 2023, in Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan

หัวข้อวิจัยเรื่อง:“Long-Term Outcome in Patients with Hepatitis B After Cessation of Antiviral Therapy”
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์