งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์

thatpicha konrain

06 ตุลาคม 2022

ไม่มีความเห็น

ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ
เพื่อการพัฒนาผลการทำงานของภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ซึ่งมีวิดีโอย้อนหลังดังแนบ