ประกาศ เรื่องการใช้บริการตู้เย็น – 80 องศาเซลเซียส