บุคลากรฝ่ายวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

Boonsom

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

 

ที่ปรึกษา

Teera

ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

 

ที่ปรึกษา

SumitraThongprasert138px

ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ

 

ที่ปรึกษา

ApichardSukonthasarn138px

ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์

 

ที่ปรึกษา

8.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์

รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

 

ที่ปรึกษา

อัญธิกา

นางอันธิกา วงศ์ธานี

 

ที่ปรึกษา (ด้านสถิติ)

3.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล

รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล

 

ประธานกรรมการฝ่ายวิจัย

ChatreeChaiadisaksopha138px

ผศ.พญ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

 

กรรมการและเลขานุการ

laddawan

ลัดดาวรรณ ลิ้มพิจารณ์กิจ

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

anchisa

อัญชิสา รุ่งเรืองศรี

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

natthanan

ณัฏฐนันท์ ว่องสาริกัน

 

ผู้ช่วยวิจัย

pattamapron

ปัทมพร บัวแก้ว

 

ผู้ช่วยวิจัย

น้องผึ้ง

ศุภรัตน์ กลสามัญ

 

ผู้ช่วยวิจัย