แบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอต่อ การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

  1. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ตามแบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง คลิก> แบบคำร้องขอต่อฯ ออนไลน์
  2. สแกนสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีประทับตราการตรวจลงตรา (รายการที่ 2 ขอจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
    มายัง E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th)
    (หากมีผู้ติดตาม ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ฯ และรูปถ่ายของผู้ติดตามด้วย)
  3. ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ <<ดาวน์โหลด>> กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์เสนอ ให้หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม พร้อมแนบแบบคำร้องฯ ดังกล่าว ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
  4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะประสานมายังงานภาควิชา/หน่วยงาน ให้มารับเอกสาร เพื่อดำเนินการต่อไป

***ทั้งนี้ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาควิชา/หน่วยงาน โปรดตรวจสอบวันที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เมื่อมีการรับเข้าชาวต่างชาติอยู่เสมอ และเพื่อการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โปรดส่งคำร้องก่อนการตรวจลงตราของชาวต่างชาติ 30-45 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735