ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2024

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา และบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

(ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2024 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษาโครงการที่เปิดรับ ได้แก่ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Maple

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ >> https://cmu.to/4u4Oe

 และ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารเกี่ยวข้อง

บันทึกกองวิเทศ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2024
(A) OsakaU_Factsheet_2024-25
(C) Application Guide for Students_2024 Spring