ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University 2024

ด้วย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2024 เป็นระยะเวลา1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1) มีสถานะเป็นนักศึกษา มช. ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

2) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

3) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

4) มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมับัติ เอกสารการสมัคร ปฏิทินการศึกษา ฯลฯ ได้ที่ https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป