ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน KMOU Spring 2023

ด้วย National Korea Maritime & Ocean University (KMOU) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในภาคการศึกษา Spring 2023

เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.64
3. มีความสามารถทางภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษในระดับดี

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา GKS scholarship
ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ >> https://cmu.to/C6sYC

ผู้สนใจฯ สามารถส่งเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารเกี่ยวข้อง >> เอกสาร 1