ด้วย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นเริ่มเดือนเมษายน 2566 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application for Certificate of Eligibility

2. Application Form

3. Letter of Guarantee

4. Essay

5. CV

6. Health Certificate

หมดเขตเสนอชื่อถึง Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program/

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม สามารถส่งเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารเกี่ยวข้อง >>  เอกสาร 1