ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant ASEA – UNINET

ด้วย รัฐบาลออสเตรีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant ASEA – UNINET ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

เพื่อศึกษา อบรม ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA – UNINET ในสาขา

Natural Sciences

Technical Sciences

Human Medicine

Health Sciences

Agricultural Sciences

Humanities and Arts

ทั้งระดับปริญญาเอก ระยะเวลา 36 เดือน ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 3 – 9 เดือน และทุนฝึกอบรมดนตรี ระยะเวลา 9 เดือน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมที่ >>> www.grants.at/en และ ยื่นใบสมัครได้โดยตรง ที่  >>> www.scholarships.at

กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามปรากฏในเอกสารดังแนบ

เอกสารเกี่ยวข้อง >> เอกสาร 1