ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2566

ด้วย มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand Foundation : AMCHAM) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา AMCHAM Scholarship เพื่อสนับสนุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.80 ขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับทุน วิธีการสมัคร เอกสารการสมัคร เงื่อนไขการรับทุน ฯลฯ ได้ที่เอกสารข้างล่าง

หรือ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/ และ สมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566