ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่ารัฐบาลเม็กซิโกเสนอให้ทุนการศึกษาหลักสูตร “Scholarships for Medical Specialties-AMEXCID 2023” ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาสเปน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal-SDGs) และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับบุคลากรการแพทย์จากประเทศอื่นๆ