ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ประจำปี 2566 – 2567

เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ทุนรัฐบาลจีนสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย โดยสามารถดูรายละเอียดรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่ https://www.campuschina.org/zh/universities/index.html
2. ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – จีน เพื่อศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง
ทุนรัฐบาลจีนจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือส่วนลดค่าที่พักภายนอก ค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และประกันสุขภาพรายปี

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Transcript
2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครรัฐบาลทุนจีน
3. Certificate of Language proficiency
4. Admission Document (an admission letter, a pre-admission letter, or the invitation letter from a prospect supervisor)
5. Study / research plan
6. A photocopy of the Foreigner Physical Examination Form
7. Certificate of Non-Criminal Record

หมดเขตการเสนอชื่อถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html

ผู้สนใจฯ สามารถส่งเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารเกี่ยวข้อง