ทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2566

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทางวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 6.0, TOEFL 80 คะแนน, TOEIC 750 คะแนน หรือ CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3RN251L หรือโทร. 0 2610 5450 (นางสาวเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ) และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนให้ครบถ้วน