ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า รัฐบาลออสเตรียประกาศจะให้ทุนประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023-2024 สำหรับนักศึกษา บุคลากร นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ดังนี้


Scholarship Target group Type of Grant (Duration) Subject area
1. Emst Mach Grant to study at an Austrian University of Applied Sciences Undergraduates, Graduates Study/Research grants

(4-10 months)

Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences
2. Franz Werfel Doctoral students, Postdocs, Scientists Research grants

(4-9 months)

German language,

Austrian literature

3. Richard Plaschka Doctoral students, Postdocs, Scientists Research grants

(4-18 months)

History,

Archaeology

4. Emst Mach – worldwide Postgraduates, Doctoral students, Postdocs Research grants

(1-9 months)

Natural Sciences,

Techincal Sciences,

Human Medicine,

Health Sciences, Agricultural,

Social Sciences,

Humanities,

Art,

Music

5. Emst Mach follow-up grant (EZA) Postdocs Research grants

(1-3 months)

6. Emst Mach – ASEA-UNINET Short-term Research Grant Postdocs in ASEA-UNINET Member universities Research grants

(1-2 months)

7. Emst Mach Grants – ASEA-UNINET

 

(For more information: https://asea-uninet.org)

Postdocs in ASEA-UNINET Member universities Research grants

(3-9 months)

Postgraduates Full PhD Grants

(36 months)

Musicians (Undergraduates, Graduates, Doctoral, or Postgraduates) Music practice grants

(9 months)

Music (instrumental and vocal performance, conduction, or composition)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดำเนินการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.grants.at/en/  ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย/โครงการ และเครือข่าย Alumni ของผู้ที่ได้รับทุนออสเตรียแต่ละประเทศได้ที่ https://map.oead.at