ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Youth of Excellence Scheme of China Program ประจำปี พ.ศ. 2566

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านธรรมาภิบาลด้วยวิสัยทัศน์ระดับสากล ให้มีคุณภาพและความเป็นเลิศในด้านการเป็นผู้นำ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน มีหลักสูตรทั้งหมด 72 หลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศจีน

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หากผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เลือกเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อต่อไปนี้

1) เป็นข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่ม (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป

2) ผู้จัดการอาวุโสของสถาบันหรือองค์กร

3) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์

4) ผู้มีประสบการณ์การจ้างงานหรือฝึกงานที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1lqnkdNBuJrFCB6MdbH_5vF0_Jwa5EKmE

และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566