เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ประธานกรรมการศูนย์ CMU TEAM , ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และคณะ

เข้าพบอธิการบดี ของ Seoul National University President Oh Se – Jung ณ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และด้านวิชาการระหว่างประเทศ