ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2564

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และ วิชาชีพ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.