รับมอบส่งต่อธงเจ้าภาพงาน Joint Seminar on Biomedical Sciences (JSOBMS) ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบส่งต่อธงเจ้าภาพงาน Joint Seminar on Biomedical Sciences (JSOBMS)
จาก Prof.Xia Xueshan President of Kunming Medical University เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน JSOBMS ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ Howard Johnson Tropical Garden Plaza เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน