ประชุม VDO Conference ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus+ KA107

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชุม VDO Conference ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ Ms. Heidrun Mortl, Director International Office และ Ms.Iris Topolovec, Programme Manager Erasmus+ International Credit Mobility จาก Medical University of Graz ประเทศออสเตรีย เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus+ KA107 ที่งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษาและ Medical University of Graz ประเทศออสเตรียได้ร่วมจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น สำหรับนักศึกษาและ บุคลากรของทั้งสองสถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก Erasmus Mundus เป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Video Collaboration ชั้น 4 ศูนย์ MTEC อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

EXCHANGE ACTIVITIES WITH AUSTRIA
On 26 August, 2020, Professor Manit Srisurapanont, Associate Dean for Foreign Affairs and additional staff from the Faculty of Medicine, Chiang Mai University participated a VDO conference with Ms. Heidrun Mörtl, Director International Office and Ms. Iris Topolovec, Programme Manager Erasmus+ International Credit Mobility from the Medical University of Graz, Austria, to discuss exchange activities under the Erasmus+ KA107 Programme.
Under this programme, the Foreign Affairs and Academic Affairs sections of the Faculty of Medicine, CMU and the Medical University of Graz will work together to apply for scholarships from Erasmus Mundus for their student/staff exchange collaboration, with a three year exchange programme from 1 August, 2020 to 31 July, 2023.