ประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2566

** ด้วย แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” กำลังเปิดรับสมัครทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2566
เพื่อรับพระราชทานทุน เดือนละ 30,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยจะประเมินผลงานเป็นรายปี

 

ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่หลักในการสอนนักศึกษาแพทย์ปรีคลินิกและคลินิก
2. มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
3. มีตำแหน่งวิชาการไม่เกินตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” นับตั้งแต่วันที่ยื่นในสมัคร
4. ถ้าผู้สมัครเคยยื่นรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตแล้ว 2 ครั้ง รวม 6 ปี ไม่มีสิทธิ์สมัครอีก

 

— ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิ “อานันทมหิดล” กรุณากรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอแผนงานโครงการ
โดยจัดเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย และกรุณาส่งหลักฐานการสมัครจำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น) มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร.36735 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อเสนอให้คณะ ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดจำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เพื่อสมัครขอรับพระราชทานทุน ฯ ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์  หน่วยวิเทศฯ โทร. 36735

รายละเอียดประชาสัมพันธ์ ทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2566 >> Download