ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี 2566

ด้วย แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2566
เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน

 

ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

 

— ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” กรุณากรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอแผนงานโครงการ
โดยจัดเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย และกรุณาส่งหลักฐานการสมัครจำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น) มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อเสนอให้คณะ ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจำนวน 1 ท่าน เพื่อสมัครขอรับพระราชทานทุน ฯ ต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณนายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์  หน่วยวิเทศฯ โทร. 36735

รายละเอียดประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี 2566 >> download