ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ ปี 2560 จำนวน 31 สถาบัน

No Institution  Country  Date of Approval  Date of Validity
1 Faculty of Medicine University of Ryukyus Japan 27-Jul-87 Continuous validity by mutual consent
2 University College London Royal Free Campus United Kingdom 23-Feb-01 Continuous validity by mutual consent
3 Ningbo University School of Medicine  PR China 29-Oct-01 Continuous validity by mutual consent
4 Kobe Pharmaceutical University Japan 3-Mar-05 Continuous validity by mutual consent
5 School of Optometry & Ophthalmology Wenzhou Medical College PR China 28-May-08 Continuous validity by mutual consent
6 Erasmus MC, University Medical Center Netherlands 2-Feb-11 1-Feb-16
7 Nara Medical University Japan 1-Jun-11 Continuous validity by mutual consent
8 Kagawa University Japan 29-Jul-11 28-Jul-16
9 Dongguk University Korea 28-Jun-12 28-Jun-17
10 The Third Prople’s Hospital of Yunnan Province PR China 3-Aug-12 2-Aug-17
11 Nippon Medical School Japan 25-Aug-12 25-Aug-17
12 Medical Faculty, Medical University of Lublin Poland 30-Oct-12 29-Oct-17
13 The School of Medicine and Nursing Chengdu University PR China  9 May 2013  8 May 2018
14 Singapore Health Services PTE LTD Singapore  1 April 2013  31 March 2018
15 The People’s Hospital of Yuxi City The sixth Affiliated Hospital of Kunming Medical University PR China 1-Apr-14 1-Apr-19
16 Faculty of Medicine, Tokyo Medical and Dental University Japan 11-Nov-14 11-Nov-19
17 Saitama University Graduate School of Science and Engineering Japan 14-Jan-15 14-Jan-20
18 Lijiang People’s Hospital, People’s Republic of China PR China 11-May-15 11-May-17
19 Cancer Research Institute, Seoul National University, Korea Korea 14-May-15 14-May-20
20 Universitas Indonesia Indonesia 10-Nov-15 10-Nov-20
21 Dokkyo Medical University Japan 8-Jan-16 8-Jan-19
22 Toho University Faculty of Medicine, Japan Japan 20-Jan-16 20-Jan-21
23 University of Puthisastra Cambodia 16-Aug-16 16-Aug-21
24 Kobe University, Graduate School of Health Sciences Japan 21-Sep-16 Continuous validity by mutual consent
25 Kobe University, Graduate School of Medicine and School of Medicine Japan 21-Sep-16 Continuous validity by mutual consent
26 The University of Manchester  United Kingdom 16-Nov-16 16-Nov-21
27 Juntendo University Faculty Medical Japan 9-Dec-16 9-Dec-21
28 Yan’an Hospital of Kunming City, People’s Republic of China PR China 14-Dec-16 14-Dec-21
29 Institute of Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University Japan 4-Jan-17 4-Jan-22
30 Seoul National University College of Medicine Republic of Korea Korea 24-Jan-17 24-Jan-22
31 The National Insttitute of Radiological Sciences of The National Institutes For Quantum and Radiological Science And Technology Japan 29-Sep-17 29-Sep-22

update September 2017