เล่าเรื่องระบบเรียนแพทย์ในเมียนมาร์ :
ระบบการศึกษาแพทย์ของเมียนมาร์ เป็นแบบอังกฤษ (M.B.,B.S.)
ต่างจากประเทศไทย เป็นแบบอเมริกา (MD)

undergraduate training ใช้เวลา 7 ปี แบ่งเป็น
M.B.,B.S. 6 ปี เทียบเท่า นศพ.
House surgeon เทียบเท่า Intern วน สูติ,ศัลย์,อายุรศาสตร์,เด็ก และ commed

Postgraduate training แบ่งเป็น
Dip.Med.Sc เทียบเท่า ป.ชั้นสูง ในสาขา Fammed, ER, TB,STD
M.Med.Sc เทียบเท่า board
Dr.Med.Sc เทียบเท่า subboard

ปัทมา กพ.2557