ขั้นตอนการขอออกใบอนุญาตทำงาน


 1. เมื่อชาวต่างชาติเดินทางมาถึงประเทศไทย ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งไฟล์สแกนเอกสารดังต่อไปนี้ มายังอีเมล  frmedcmu@cmu.ac.th
      –  รูปถ่ายหน้าตรง
  –  พาสปอร์ตหน้าแรก ที่มีข้อมูลของชาวต่างชาติ มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

      –  หน้าวีซ่า Non-B ทุกหน้า
      –  Resume/CV ของชาวต่างชาติ
      –  สำเนาหลักฐานการศึกษา/ปริญญาบัตร ของชาวต่างชาติ
      –  สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือ สำเนาสัญญาจ้าง จากต้นสังกัด ที่ระบุตำแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้างงาน
 2. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำหนังสือนำจากมหาวิทยาลัย เรียนถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดส่งเอกสารประกอบการขอออกใบอนุญาตทำงานไปยังต้นสังกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 4. สิ่งที่ชาวต่างชาติต้องยื่นเพิ่มเติม ณ วันที่ยื่นขอออกใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้
  – รูปถ่าย ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 รูป

      – ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) ซึ่งรับรองว่าชาวต่างชาติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.2563 ดังนี้
  Mental illness or Mental infirmity, Leprosy, Tuberculosis (at the infective stage), Elephantiasis (at the symptomatic stage), Drug Addiction, Alcoholism, Tertiary Syphilis
      – ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทำงาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการขออนุญาตทำงานในประเทศไทย

          (3 เดือน – 850 บาท/ 6 เดือน – 1,600 บาท/ 1 ปี – 3,100 บาท)