ขั้นตอนการขอตรวจลงตรา (วีซ่า)


  1. ให้หน่วยงานต้นสังกัด กรอกแบบฟอร์ม “แบบคำร้องสำหรับขอวีซ่าในต่างประเทศ” ที่ลิงค์  (https://forms.gle/yXoH4pFe1kCs8FDt7)
  2. ให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังต่อไปนี้ มายังอีเมล  frmedcmu@cmu.ac.th
        –  พาสปอร์ตหน้าแรก ที่มีข้อมูลของชาวต่างชาติ มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
        –  รูปถ่ายหน้าตรง
        –  สำเนาหนังสือตอบรับ หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือ สำเนาสัญญาจ้าง จากต้นสังกัด ที่ระบุตำแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้างงาน
  3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำหนังสือนำจากมหาวิทยาลัย เรียนถึงสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย ตามที่ได้ระบุในแบบคำร้องฯ
  4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดส่งเอกสารสำหรับขอวีซ่าไปยังต้นสังกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมายเหตุ: ให้ติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนที่ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย