การรับนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติเข้าฝึกอบรมระยะสั้น / ฝึกปฏิบัติงาน / Elective ในหน่วยงาน


ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์จะรับแพทย์ชาวต่างชาติเข้าฝึกอบรมระยะสั้น/ปฏิบัติงาน/Elective ในหน่วยงาน ให้ทำเรื่องแจ้งมายังคณะฯ เพื่อพิจารณา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
  – บันทึกจากภาควิชา/ฝ่าย/งาน (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
  – แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (word APPLICATION-1) (pdf APPLICATION-1)
  – ประวัติย่อของผู้สมัคร (Curriculum Vitae)
  – หนังสือรับรอง/หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร (กรณีที่สมัครผ่านทางต้นสังกัด)
 2. ภาควิชา/ฝ่าย/งาน กรอกข้อมูลใน “แบบคำร้องสำหรับขอวีซ่าในต่างประเทศ” ที่ลิงค์ (https://forms.gle/yXoH4pFe1kCs8FDt7)
  และให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังอีเมล์ >>  frmedcmu@cmu.ac.th

  – สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก ที่มีรูปถ่ายและข้อมูลของชาวต่างชาติ
  – รูปถ่ายหน้าตรง
 3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินการจัดทำหนังสือตอบรับ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) และจะจัดส่งเอกสารให้ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัด
  ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล์ หรือส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

  หมายเหตุ: ให้ติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน ก่อนที่ผู้สมัครจะเดินทางมาประเทศไทย
 4. ก่อนเริ่มโครงการ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้
  – สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Health Insurance)
  – สำเนาใบแสดงประวัติการรับวัคซีน (Immunization Record)
 5. ณ วันเริ่มโครงการ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จะจัดเตรียมของอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ ดังนี้
  – Guidebook
  – บัตรประจำตัวบุคลากรชาวต่างชาติ
 6. ในกรณีที่ภาควิชา/ฝ่าย/งาน จัดให้ชาวต่างชาติที่มาฝึกอบรม/ดูงาน พักอาศัยในบ้านพักของคณะแพทยศาสตร์ ขอให้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่แพทย์ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตร ตม.6 (TM.6) เพื่อทางหน่วยวิเทศสัมพันธ์ จะได้รายงานการเข้าพักอาศัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป
 7. ระหว่างโครงการ หากต้องมีการต่ออายุวีซ่า ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน กรอกข้อมูลใน “แบบคำร้องขอต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงาน” ที่ลิงค์ (https://forms.gle/4n4fnKEfzZLdf1faA) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวีซ่าของชาวต่างชาติจะหมดอายุ หน่วยวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการเรื่องหนังสือนำจากมหาวิทยาลัย และจะจัดส่งเอกสารสำหรับขอต่อวีซ่าไปยังภาควิชา/ฝ่าย/งาน ต้นสังกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 8. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ชาวต่างชาติจะต้องดำเนินการยกเลิกวีซ่าก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย โดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์จะจัดทำหนังสือขอยกเลิกวีซ่า ลงวันที่สิ้นสุดโครงการ หรือ วันที่มีกำหนดเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อให้ชาวต่างชาตินำไปยื่นกับทาง ตม.เชียงใหม่