การขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ

เอกสารประกอบการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือประกอบด้วย

 

1. บันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ   (Download )
2. แบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( Download )
3. “ร่าง” MOU

 

ขั้นตอนการขอจัดทำ MOU

 

1. ทำบันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร 1) กรอกข้อมูลใน (…) ให้ครบถ้วนพิมพ์เสนอ หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม และส่งเอกสารต้นฉบับมาที่งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น M อาคารเรียนรวม
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร2) ข้อ 1 – 6 ให้ครบถ้วน พร้อมแนบ“ร่าง” MOU (เอกสาร3) ส่งมาที่ E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th
(ขอความกรุณาแนบเอกสารส่ง E-mail ในรูปแบบ Word file)
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเสนอคณะฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณาการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
4. เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว หน่วยวิเทศสัมพันธ์จะประสานงานกับผู้ประสานงานที่หน่วยงานท่านมอบหมาย เพื่อดำเนินการขั้นตอนสำหรับการลงนาม ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735
– ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร (Download)