การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เอกสารประกอบการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือประกอบด้วย

 

1. บันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (Download) 
2. แบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  (Download)
3. “ร่าง” MOU

 

ขั้นตอนการขอจัดทำ MOU

 

1. ทำบันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร 1) เพื่อเสนอ หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม และส่งเอกสารต้นฉบับมาที่งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น M อาคารเรียนรวม
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร2) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบ“ร่าง” MOU (เอกสาร3)
ส่งมาที่ E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th  และทาง CMU e-Document 
(ขอความกรุณาแนบเอกสารส่ง E-mail ในรูปแบบ Word file)
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการเสนอคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
4. เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว หน่วยวิเทศสัมพันธ์จะประสานงานกับผู้ประสานงานที่หน่วยงานท่านมอบหมาย เพื่อดำเนินการขั้นตอนสำหรับการลงนามต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36736
– ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร (Download)