วิสัยทัศน์ (Vision)
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการและการต่างประเทศอย่างมีระบบ และมีมาตรฐานที่ถูกต้อง

พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และมีคุณธรรม
2. สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ

ค่านิยม (Core Value)
C  = Customer Focus
Q  =  Quality
I   = Innovation & Integrity
T  = Teamwork