ฝึกอบรมระยะสั้น / ปฏิบัติงาน / Elective ในหน่วยงาน

ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์จะรับแพทย์ชาวต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมระยะสั้น/ปฏิบัติงาน/Elective ในหน่วยงาน  ให้ทำเรื่องแจ้งมายังคณะฯ เพื่อพิจารณา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 1. บันทึกจากภาควิชา / ฝ่าย / งาน  Download บันทึกข้อความ
 2. แบบฟอร์มการขอหนังสือตอบรับการฝึกอบรม Download แบบฟอร์ม TRAINING INBOUND  
 3. แบบฟอร์มใบสมัคร (FRMED-I) ของแพทย์ชาวต่างประเทศ พร้อมรูปถ่าย   Download แบบฟอร์ม   REGULATIONS | Click APPLICATION-1 file  
 4. ประวัติย่อของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่แจ้งวันหมดอายุวีซ่า จำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรอง/หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของแพทย์ต่างชาติ (กรณีที่สมัครผ่านทางต้นสังกัด)

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครฯ ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์แล้ว ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 36735

ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร Download   ตัวอย่าง

 

ระเบียบการขอใช้บ้านพักรับรอง เลขที่ 26/1 และ เลขที่ 28/1  ของคณะแพทยศาสตร์

 1. นักศึกษา / ชาวต่างชาติที่มาฝึกอบรมระยะสั้น / ดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชา / หน่วยงานสามารถทำหนังสือขออนุมัติใช้บ้านพักรับรอง 26/1 และ 28/1 ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษา/ชาวต่างชาติมีการลงนามความร่วมมือ( MOU) กับคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร (Student and Staff Exchange)
  • ผู้บริหาร /อาจารย์/ บุคลากร ที่มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์
  • นักวิจัยที่มาปฏิบัติงานในโครงการวิจัยของภาควิชา/หน่วยงาน ในคณะแพทยศาสตร์
 2. คณะแพทยศาสตร์ไม่มีนโยบายให้ใช้บ้านพักรับรองแก่นักศึกษา / บุคลากรชาวต่างประเทศอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1
 3. ในกรณีที่ภาควิชา/ฝ่าย/งาน จัดให้ชาวต่างประเทศที่มาฝึกอบรม / ดูงานพักอาศัย ในบ้านพักของคณะแพทยศาสตร์ ขอให้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่แพทย์ชาวต่างประเทศเข้าพักอาศัย พร้อมแนบสำเนาบัตร ตม.6 (TM.6)  เพื่อทางหน่วยวิเทศสัมพันธ์จะได้รายงานการเข้าพักอาศัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อไป
  **** ตัวอย่างใบ ตม.6 (TM.6)