ขั้นตอนการขอต่อวีซ่า และต่อใบอนุญาตทำงาน


 1. ให้หน่วยงานต้นสังกัด กรอกแบบฟอร์ม “แบบคำร้องขอต่อวีซ่า/ใบอนุญาติทำงาน” ที่ลิงค์  (https://forms.gle/4n4fnKEfzZLdf1faA)
 2. ให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังต่อไปนี้ มายังอีเมล  frmedcmu@cmu.ac.th
  – รูปถ่ายหน้าตรง
  – สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก ที่มีข้อมูลของชาวต่างชาติ
  – สำเนาหน้าวีซ่า Non-ED / Non-B ทุกหน้า
  – สำเนาใบแจ้งที่พักอาศัย ตม.30

  – สำเนาบัตรขาออก ตม.6 (ถ้ามี)
  – สำเนาใบรายงานตัว 90 วัน (หากเป็นการต่อวีซ่าครั้งแรก ไม่ต้องใช้)
  – สำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกหน้า (กรณีมาทำงาน)
  – สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือ สำเนาสัญญาจ้าง จากต้นสังกัด ที่ระบุตำแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้างงาน (กรณีมาทำงาน)
 1. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำหนังสือนำจากมหาวิทยาลัย
 2. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดส่งเอกสารสำหรับขอต่อวีซ่า/ขอต่อใบอนุญาตทำงาน ไปยังต้นสังกัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 3. สิ่งที่ชาวต่างชาติต้องยื่นเพิ่มเติม ณ วันที่ยื่นขอต่อวีซ่า กับ ตม.เชียงใหม่ มีดังนี้
  – สำเนาหลักสูตร , สำเนาใบแสดงผลการเรียน (สำหรับผู้มาศึกษา)

  – ตารางการฝึกปฏิบัติงาน (สำหรับผู้มาฝึกปฏิบัติงาน)
  – ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า ครั้งละ 1,900 บาท

 

หมายเหตุ: ให้ติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติจะหมดอายุ
กรณีที่ชาวต่างชาติพำนักในประเทศเกินวันหมดอายุของวีซ่า (Overstay) จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งคณะจะไม่รับผิดชอบในค่าปรับที่เกิดขึ้น