งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2564

เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฎิบัติงาน (2021 MED PMS)

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2563

ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่