งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2563

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนบริการ

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่