รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2566 (ตามรายละเอียด) https://thaifammed.org/afs_support/apply-addiction66/