ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้าน Tele-Health Care

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงาน MED CMU Quality Fair ประจำปี 2563

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานที่ดีตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปสู้การปฏิบัติ ด้าน Tele-Health Care
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิการยน 2563 มอบโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
โดยมี รศ.พญ.วิชุดา  จิรพรเจริญ หัวหน้าภาควิชาฯ และ อาจารย์ ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ เป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินงาน

ทางภาควิชาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ พยาบาล แพทย์ และเรสสิเดนท์ทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานด้าน Tele-Health Care ประสบความสำเร็จด้วยดี ภาควิชามุ่งหวังจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่ผลงานเผยแพร่ต่อไป