ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Oral presentation โครงการ Virtual OPD ในงาน CMU KM Day 2020

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดOral Presentation

โครงการ “อยู่บ้านหรืออยู่ไกล ก็อยู่ใกล้หมอได้”

โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยระบบ Tele-Medicine / Virtual OPD ในสถานการณ์โควิด 19 

Oral presentation กลุ่มที่ ๒ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ นำเสนอโดย พญ.อาภาพัชร  บุญเจริญ

คณะผู้ดำเนินโครงการ

รศ.พญ.วิชุดา     จิรพรเจริญ                  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.พญ.กนกพร  ภิญโญพรพาณิชย์          อาจารย์แพทย์

ผศ.พญ.นลินี      ยิ่งชาญกุล                   อาจารย์แพทย์

อ.พญ.นพคุณ     นันท์ศุภวัฒน์               อาจารย์แพทย์

อ.พญ.อาภาพัชร บุญเจริญ                    แพทย์ประจำห้องตรวจผู้ป่วยนอก

นพ.ภวพล         กีรติชีวนันท์                 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.อลิชา         ชุ่มอินทรจักร์               แพทย์ประจำบ้าน

นางวินธนา        คูศิริสิน                      พยาบาล

นางสุพันธนิดา    เชาว์วิศิษฐ์เสรี              พยาบาล

นางมยุรี           พราหมณ์นาค              พยาบาล

นางพิมพ์ใจ       วีรศิริกุล                     พยาบาล

นายยงยุทธ       คนเที่ยง                     ผู้ช่วยพยาบาล

ขอขอบคุณ… คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ขอขอบคุณ… ผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดช่วงสถานการณ์โควิด19