ขอแสดงความยินดีกับ พญ.นิดา บัววังโป่ง

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.นิดา บัววังโป่ง

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

ที่ได้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ดีเด่น ประเภท oral presentation

ในงานประชุมวิชาการ “20 ปีเวชศาสตร์ครอบครัวไทย ร้อยใจทีมสุขภาพปฐมภูมิ” ประจำปี 2562