อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่องานวิจัยระดับปฐมภูมิ” 19-20 กันยายน 62 และ 17-18 ตุลาคม 62

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่องานวิจัยระดับปฐมภูมิ”

19-20 กันยายน 62 และ 17-18 ตุลาคม 62