Yanee Choksomngam

16 กันยายน 2019

ไม่มีความเห็น

Home ประชาสัมพันธ์

ด้วยรักจากใจ สายใยเวชศาสตร์ครอบครัว

ด้วยรักจากใจ สายใยเวชศาสตร์ครอบครัว

งานมุทิตาจิต
– ผศ.นพ.ชวินทร์ เลิศศรีมงคล
– คุณณัฐชยา ผิวศรี

เลี้ยงต้อนรับ
– อ.พญ.ญาณี โชคสมงาม
– พญ.อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร
– คุณทิชากร แจ้งสันเทียะ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562