ประชุมวิชาการ Suandok Palliative care day ครั้งที่ 10

การตายดีเกิดขึ้นได้ที่บ้าน (Peaceful death at home)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.15 น.

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่