ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัยทองนิเวศน์

คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับมูลนิธิสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562