ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์ มช.
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563
************จำนวน 3 ตำแหน่ง****************

รับสมัครตั้งแต่ 2 กรกฏาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
สมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th (สมัครงานออนไลน์)

เอกสารประกอบการสมัคร มี 2 ส่วน

1. เอกสารที่ต้องแนบ online ได้แก่

1.1 เอกสารแสดงการสอบผ่าน ศรว.ขั้น 1 และ 2
1.2 หนังสือรับรองผลการเรียนปีที่ 1-5 (transcript)
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.4 สำเนาบัตรประชาชน
1.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1.6 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร

2. เอกสารที่ต้องส่งตรงที่ภาควิชาฯ

2.1 หนังสือรับรองจากอาจารย์ในสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (ปิดผนึกนำส่งที่ธุรการภาคฯ)
2.2 สำเนาใบสมัครที่พริ้นท์จากระบบonline

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณนกน้อย โทร 053-935462