ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน In-service training ประจำปี 2562

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน In-service training ประจำปีการศึกษา 2562

15-16 มิถุนายน 2562