หลักสูตรหลังปริญญา

หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวขั้นสูง: หลักสูตรอบรมระยะสั้นผ่านทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต” (Chiang Mai University Lifelong Education)

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวขั้นสูง หลักสูตร 2 ปี เป็นหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมและผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและจริยธรรม ตามมาตรฐานชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับพื้นฐานและขั้นสูง ในด้านทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและการทำวิจัย เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมผู้เรียนจะมีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ผู้เรียน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังสำเร็จการฝึกอบรม

โดยมีการเรียนการสอนเปิดทั้งหมด 7 กระบวนวิชา เรียน 2 ปี ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 เรียน 3 กระบวนวิชา ได้แก่

  1. กระบวนวิชาพ.วค. 327732  หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว (Principles in Family Practice)
  2. กระบวนวิชาพ.วค. 327740 เวชปฏิบัติครอบครัว 1 (Family Practice 1)
  3. กระบวนวิชา พ.วค. 327742 ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว (Common Problems for Family Physician)

 

ชั้นปีที่ 2 เรียน 4 กระบวนวิชา ได้แก่

  1. 1. กระบวนวิชาพ.วค. 327734 พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว (Gerontology and Geriatric Medicine in Family Practice)
  2. 2. กระบวนวิชาพ.วค. 327741 เวชปฏิบัติครอบครัว 2 (Family Practice 2)
  3. 3. กระบวนวิชาพ.วค. 327744 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในการทำเวชปฏิบัติครอบครัว (Evidence based medicine for Family Practice)
  4. 4. กระบวนวิชาพ.วค. 327745 เวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชน (Family Practice in Community)