วิชาเลือกการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care Elective)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเปิดรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

ในกระบวนวิชาเลือกการดูแลแบบประคับประคอง (elective program) ระยะเวลาตั้งแต่ 1-4 สัปดาห์ จำนวน 2 คนต่อช่วงเวลา

เนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม

เนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อระดับผู้เรียน เช่น เป็นการสังเกตการณ์ในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย หรือร่วมให้การดูแลผู้ป่วย โดยทุกกิจกรรมจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง

  • เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการดูแลแบบประคับประคอง การจัดการอาการปวดและอาการรบกวนอื่น ๆ
  • ร่วมกิจกรรมวิชาการประจำสัปดาห์ของทีมประคับประคอง และกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ร่วม ward round ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายภายในโรงพยาบาล ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในหอผู้ป่วยประคับประคอง และหอผู้ป่วยอื่น
  • สังเกตการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยใช้ทักษะการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผ่านการเข้าร่วมการประชุมครอบครัว (family meeting)
  • ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD Palliative Care)
  • การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (รูปแบบการเยี่ยมบ้านอาจปรับเป็น tele-home visit ตามความเหมาะสมของสถานการณ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โทรศัพท์ 053-935462 หรือ Facebook Messenger ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยืนยันการรับ elective เมื่อได้รับหนังสือจากต้นสังกัดเท่านั้น (ไม่มีการยืนยันทางโทรศัพท์)

Family Medicine Department provides 1 to 4 weeks Palliative care elective program for doctors and medical students who are interested in palliative care. Maximum 2 persons for each period.

Program activities

  • Learn basic palliative care knowledge: palliative care concept, pain control and management of common symptom in patients with advanced diseases
  • Participant in academic activities and conference related to palliative care
  • Attend palliative care ward round with interdisciplinary team
  • Other activities such as OPD Palliative Care and home visit

For more information contact Family Medicine Department via phone +66-53-935462 or Facebook Messenger @fammedcmu

Elective program can be confirmed after we receive confirmation letter from your department