ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ

หลักสูตรหลังปริญญา

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ (Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency  in Geriatric Family Medicine) ระยะเวลา 1 ปี

(อ้างอิงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย)

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ (coming soon)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

แพทย์ที่เข้าอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รูปแบบการปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปี ได้แก่

  • การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในลักษณะผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลที่มีระบบการบริการขั้นปฐมภูมิ (Ambulatory geriatric clinic)
  • การดูแลผู้ป่วยสูงอายุในลักษณะผู้ป่วยใน (Inpatient geriatric care) เช่น การดูแลร่วมกันกับแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อการเตรียมจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อดูแลต่อที่บ้านหรือในชุมชน
  • การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวในชุมชน (Geriatric home care)
  • การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพที่อยู่ในหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ (Intermediate care/transitional care/ward)
  • การดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่อาศัยอยู่ที่บ้านในชุมชน (Community-based long term care) หรือ ในสถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing home)

ประเมินผ่านการปฏิบัติงานและการสอบ

 • ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และเวลาของการฝึกอบรมในแต่ละส่วนย่อยของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • ผ่านการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์
 • ผ่านการประเมินรายงานผู้ป่วยที่รับผิดชอบ
 • ผ่านการสอบข้อเขียนโดยการสอบปรนัยและประเมินภาคปฏิบัติโดยการสอบ OSCE