ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

"คลินิกวิจัย ครั้งที่ 16" ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

วิทยากร วิจารณ์และอภิปรายโครงร่างงานวิจัยโดย

  รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ.         คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

RSS
9687
Detail Download
s__23568390
Detail Download
s__23568391
Detail Download
s__23568392
Detail Download
s__72040507
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.